talterapi

TALTERAPI

Talterapi är medicinsk rehabilitering, med målsättning att stöda klientens funktions och kommunikationsförmåga i vardagen. Talterapi ges av en av Valvira godkänd filosofie magister utexaminerad från utbildningsprogrammet i logopedi. 

Fokus i terapin kan vara t.ex. 

  • växelverkan och kommunikation
  • språk läs- och skrivfärdigheter
  • läs- och skrivfärdigheter
  • verbalmotorik
  • sväljning
  • förmågan att äta
  • röstanvändning
  • användning av alternativa och kompletterande kommunikation (AKK)

Talterapi omfattar god kontakt och handledning till näromgivningen, dvs. föräldrar, daghem och skola. Talterapeuten ansvarar för terapins förverkligande och rapporterar om terapins gång och framsteg till remitterande och betalande instanser. 

AVTAL

Jag verkar som självständig yrkesutövare i Helsingfors, Vanda och Sibbo. Ikraftvarande kontrakt har jag med HNS och FPA för att få ge talterapi bekostnad av dessa instanser. Talterapin kan också bekostas av försäkringsbolag eller av klienten själv. Besöker mina klienter i deras hem, daghem eller skola. I januari 2023 finns även möjlighet att komma till mottagning belägen i Söderkulla, Sibbo. 

Då terapin bekostas av Folkpensionsanstalten är terapin krävande medicinsk habilitering. Klienten har begränsningar som medför avsevärda svårigheter att klara av aktiviteter i det dagliga livet och att vara delaktig. FPA ersatt habilitering baserar sig på en habiliteringsplan given av central sjukhus. I krävande medicinsk habilitering arbetar jag i enlighet med FPAs serviceskrivning. Vänligen se: 

FPA:s servicebeskrivning för terapi


YTTERLIGARE INFORMATION

Mer information gällande FPAs förmåner, t.ex. gällande habilitering, rehabiliteringspenning, reseersättningar och handikappförmåner: 

www.fpa.fi

FPA reseersättningar

FPA handikappsbidrag

FPA servicenummer

Sök FPA serviceställe

Övrigt:

Talterapeutförbundet

Kuntoutusyrittäjät

MINA KANTA-SIDOR

  • Klienter kan numer se patientanteckningar i webbtjänster Mina Kanta-sidor. I Kanta-tjänsterna behandlas uppgifter tillförlitligt och säkert. Uppgifterna är välskyddade och inga utomstående kan läsa dina uppgifter. Som medborgare ser du dina egna hälsouppgifter och recept i webbtjänsten. Som vårdnadshavare kan du också läsa dina barns uppgifter på Mina Kanta-sidor så länge barnen är under 10 år. Logga in på webbtjänsten www.kanta.fi

Patientombudsman

Som patientombudsman fungerar Kuntoutusyrittäjät advokat.